Ułatwienia dostępu

   

ul. Szkolna 9, 33-300 Nowy Sącz 18 444 34 80 sekretariat@sp3ns.edu.pl Biuletyn Informacji Publicznej

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II

Wygasa

Autor: U. Filas-Zakrzewska
Kategoria:

Szkoła Podstawowa nr 3 w Nowym Sączu przystępuje do realizacji projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 10 Osi Priorytetowej, Działanie 10.2, Poddziałanie 10.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020.

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach zawodowych, poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego oraz podniesienie u uczniów małopolskich szkół podstawowych zdolności do podejmowania właściwych decyzji dotyczących dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

Projekt polega na stworzeniu Szkolnych Punktów Informacji i Kariery, tzw. SPInKa, w szkołach zlokalizowanych na terenie Miasta Nowego Sącza, które biorą udział w projekcie. Wsparcie będzie miało formę warsztatów oraz indywidualnych spotkań uczniów i rodziców z doradcą zawodowym. Ostatnim etapem będzie przygotowanie Indywidualnego Planu Działania. Realizacja przedmiotowego projektu ma na celu ułatwienie szkołom wspierania uczniów w podejmowaniu decyzji o wyborze dalszej ścieżki kształcenia. Standaryzacja doradztwa zawodowego ma także na celu dążenie do zapewnienia wysokiego i jednolitego poziomu usług doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz usprawnienie działań doradczych w małopolskich szkołach podstawowych. W projekcie mogą wziąć udział wszyscy chętni uczniowie klas 7 i 8.

Wartość projektu z UE: 45 784 998,40 zł

Wartość dofinansowania Partnera Miasta Nowy Sącz z UE: 564 179,41 zł

Druki do pobrania:

 Osoba kontaktowa: p. Urszula Filas - Zakrzewska